Híradástechnika, 2003. április

A Magyar Tudományos Akadémia

a korszerű természettudományos közoktatásért

Dr. Bazsa György, egyetemi tanár akadémikus, az ad hoc bizottság elnöke
Dr. Keviczky László alelnök

 

A természet- és műszaki tudományok eddig is meghatározó tényezőként járultak hozzá az emberi társadalom fejlődéséhez és jobb életkörülményeinek alakításához. A tudás alapú társadalom kialakításának is egyik feltétele, hogy az állampolgárok korszerű természettudományos és műszaki alapműveltséget szerezzenek. Ezzel szemben közoktatásunkban - és a közvéleményben - e tárgycsoport helyzete, szerepe és megítélése egyre nyugtalanítóbb képet mutat. Ezen a helyzeten sürgősen változtatnunk kell: igazi megújulásra, paradigmaváltásra van szükség. Ennek érdekében fogalmaztuk meg a természettudományos közoktatás megújulásnak legfontosabb területeit és feladatait.
Az Akadémia szerint általában és a természettudományos oktatásban is kiemelt figyelmet érdemelnek európai uniós csatlakozásunk következményei, a tömeg és elitképzés viszonyának rendezése, a minél fiatalabb korban elkezdett tehetséggondozás, a szakszerű, segítőhatású értékelési rendszer, a tanárképzés, együtt a rendszeres továbbképzéssel és mindenek előtt a tanári pálya erkölcsi és anyagi megbecsülése.

 

Az a társadalmi-gazdasági-technikai fejlődés, amit az emberiség a XX. században elért és megélt, meghatározó módon a tudomány eredményeinek, azok sikeres alkalmazásának köszönhető. A XXI. században a tudás társadalma épül fel mindenütt, ahol ehhez a lakosság műveltsége, képzettsége és az ország vezetésének szelleme kellő alapot biztosít. A társadalmilag fontos termékek és szolgáltatások értékét ma már nem elsősorban a bennük lévő anyag, nem az előállításukhoz felhasznált energia, hanem döntő mértékben a hozzáadott szellemi érték határozza meg. Ez utóbbit mindenek előtt a természet- és műszaki tudományok biztosítják, s ezek - természetesen együtt a társadalomtudományok eredményeivel - jelentik a tudás alapú társadalom kialakításának alapjait.

Miközben ezt az alapvetést érdemben szinte senki nem vonja kétségbe, mégis növekvő és erősödő mértékben jelent meg és érvényesül a társadalomban egyfajta bizalmatlanság és elégedetlenség a tudománnyal és eredményeivel szemben. Megjelentek és terjednek az áltudományos, sőt tudományellenes nézetek és szervezetek. Hozzájárul ehhez, hogy a tudomány valóban nem tud, mert nem tudhat minden felmerülő problémát megoldani (pl. AIDS, rák), hogy eredményeit átgondolatlanul (pl. műtrágya túladagolás), felelőtlenül (pl. ciántárolás), gondatlanul (pl. Csernobil), sőt társadalomellenesen, nem csak békés célokra (pl. a legkülönbözőbb fegyverek) használják. Ennek a tendenciának a károsultja csak első ránézésre a tudomány, valójában - nem csak hosszú, de már rövidtávon is - maga a társadalom az igazi vesztese. Közös érdek tehát ennek megállítása, illetve megfordítása.

Ennek alapja és egyetlen lehetséges bázisa a lakosság minél magasabb szintű műveltsége és alap-iskolázottsága. Erre épülhet az életen át tartó tanulás elterjedése, az információs társadalom lehetőségeinek befogadása és alkalmazása, a médiumok ezt (meg)értő és segítő tevékenysége.

Hazánk, a magyar szellemiség az előző század(ok)ban nem csak lépést tudott tartani a tudomány általános és gyors fejlődésével, hanem abban - kiválóságaink révén is - több tekintetben kiemelkedő szerepet játszott. Alapvető társadalmi érdekünk, hogy ezt a szerepet és színvonalat megtartsuk és erősítsük. Ugyanakkor az előbb említett negatív jelenségek nálunk is megjelentek és hatnak, s társadalmunk fogékonysága nem mutat jobb képet más országokénál. Tennivalónk tehát egyszerre közös és egyedi.

Az általános tendenciák körében az érintettek, de más objektív szemlélők is - itthon és szinte világszerte - különösen kritikusnak tartják a természettudományok (a science) társadalmi megítélésének romlását, az irántuk megnyilvánuló bizalom és érdeklődés csökkenését. Ez meghatározó módon, számos tekintetben jól számszerűsíthetően is jelentkezik a közoktatásban és a felsőoktatásban. Így pl. a közoktatásban a tanulók érdeklődése a természettudományos tárgyak iránt évtizedek óta szinte folyamatosan csökken, ezeket a tárgyakat (sem) tanulják érdeklődéssel és élvezettel, s egyre kevesebben érettségiznek belőlük. Ott tartunk, hogy évente már negyvenezer (!) magyar maturandus nem tesz érettségi vizsgát egyetlen természettudományos tárgyból sem! Ez is egyik sajnálatos, de könnyen megváltoztatható és megváltoztatandó tényezője, s részben oka annak, hogy felsőoktatásunk legtöbb ilyen szakjára mind kevesebben jelentkeznek, a középiskolai tanárok szerint ők is gyakran a második-harmadik vonalból, ezért a felvételizők eredményei is romlanak. A felsőoktatási intézmények oktatóinak általános véleménye szerint is az első évesek felkészültsége szinte évről-évre gyengébb, e mellett elhivatottságuk és ambíciójuk - tisztelet a nem kevés nagyszerű kivételnek - mérsékelt. Ezek nem kizárólag magyar sajátságok, hanem elég általános nemzetközi tendenciák. Számos országban hasonló tapasztalatokat fogalmaznak meg a szakemberek.

A mi gondjaink és problémáink megoldása viszont ránk, hazai tanárokra, oktatókra, tudósokra és oktatáspolitikusokra vár. Szövetségesünk kell legyen az alkalmazói szféra, az ilyen érdeklődésű fiatalok sokasága, a média, végül is az egész magyar társadalom. Ennek lehetőségét éppen napjainkban bizonyítja a Mindentudás Egyeteme c. előadássorozat sikere.

A Magyar Tudományos Akadémia mindig is vallotta és vállalta felelősségét és szerepét abban, hogy a tudomány megfelelő helyet kapjon mind az oktatásban, mind a társadalomban. Ebben a helyzetben az Akadémia hét, a természet- és műszaki tudományokban érintett osztálya felismerte azt a felelősséget és kötelességet, ami most rá hárul, és a következő álláspontot alakította ki.

Úgy véljük, hogy az előrelépés alapja a társadalom minden felnövekvő tagját érintő közoktatás és a természettudományos-műszaki szakembereket, köztük a tanárokat képző felsőoktatás tartalma, szemlélete, minősége, feltételei. Olyan átgondolt, kellően kidolgozott koncepcionális változtatásokra, fejlesztésekre és megújulásra van szükség, amelyek a tudás alapú társadalom minél hatékonyabb kiépülését segítik elő. Ennek egyik feltételét a természettudományos alapműveltség oktatásának megújításában látjuk - a közoktatás általános fejlesztésének keretei között.

A megújulásnak több fontos eleme, illetve területe van:

  1. A XXI. századi természettudományos műveltség tartalma és funkciói a közoktatásban
  2. A tananyag szemlélete: tudományos alapra épülő társadalmi és állampolgári relevancia
  3. A tanított ismeretmennyiség és a képességfejlesztés arányai
  4. A természettudományos tárgyak a közoktatási tantervekben
  5. A klasszikus tantárgyszerkezet és az interdiszciplinaritás (a science tantárgy)
  6. A természettudományos tárgyak a kétszintű érettségi rendszerében
  7. A természettudományos tárgyak tanításának-tanulásának feltételrendszere

 

A XXI. századi természettudományos műveltség tartalma és funkciói a közoktatásban

A bevezetőben körvonalazottak szerint a természettudományos ismeretek és képességek a XXI. századi általános műveltség, a tudás alapú társadalom meghatározóan fontos komponensét adják. Ez jelenti a bennünket körülvevő, életfeltételeinket jelentő természet - benne az ember - megismerésének, működése, törvényszerűségei, fenyegetettsége és megvédhetősége megértésének alapját, a környezetet ismerő, felhasználó és védő tudatos emberi tevékenység előfeltételét.

A közoktatásban nem arra van szükség, hogy minden tanulót a természettudomány művelésére készítsük elő, hanem arra, hogy kialakítsuk mindegyikükben - a tudomány eredményeire alapozva - a megfigyelés képességét, a megismerés módszereit, a leírás és értelmezés alapjait, a mikro- és makrovilág ok-okozati kapcsolatrendszerének értését, a természeti összefüggések ismeretét. Kiépítsük azt a tudatot, hogy az élő és élettelen természet a tudomány segítségével megismerhető, megérthető és az emberiség jóléte érdekében - megfelelő óvatossággal - felelősen használható és fenntartható. Felkeltsük azt az érdeklődést, amivel mindez elérhető és megszerezzük nekik azt az örömet, amit ezek elérése jelent.

Ez tömören úgy is fogalmazható, hogy a tanulókat elsősorban az életre, s nem az iskolára kell felkészíteni. "Non schola sed vita discimus" - tudták s mondták már a rómaiak is. Érezzék a tanulók a természettudományi oktatás élet- és emberközpontúságát. Ugyanakkor erősíteni kell a középiskolának, különösen az érettséginek a felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkcióját: nem elsősorban rengeteg adattal és nem eltúlzott elméleti ismeretekkel, hanem mentálisan, kommunikációs képességekkel, tanulási intelligenciával, gondolkodásra késztetéssel, ami az iskolarendszerűen tanult korszerű általános műveltségre (benne idegennyelv- és informatikai készségekre és ismeretekre) épül. De mindenki számára legyen egyértelmű: gondolkodás, intelligencia, készségek csakis - egy meghatározott minimumot meghaladó - tárgyi ismeretekre és tényekre építhetők. Sürgető feladatnak tartjuk, hogy az érdemi társadalmi párbeszéd keretében alakítsuk a XXI. századi, ezen belül a természettudományos műveltség hazai közoktatásban érvényesítendő tartalmát! Ebben az Akadémia kész aktív, kezdeményező szerepet vállalni.

 

A tananyag szemlélete: tudományos alapokra épülő társadalmi és állampolgári relevancia

A szemléletet az előzőekben összegzett cél kell meghatározza: egyrészt felkészítés az életre, az aktív társadalmi tevékenységre, a munka világára, s ezzel párhuzamosan a továbbtanulás és önképzés megalapozása. A közoktatás tananyagának tartalmát és szemléletét a XXI. század tudás alapú társadalmának igénye, az Európai Unióban élő magyar állampolgárok szellemi és anyagi szükségletei határozzák meg. Ennek alapján szinte minden egyes tantárgy és témakör oktatásának célja is világosan megfogalmazható.

A természettudományos tárgyak szemléletét természetesen a tudomány határozza meg: csakis tudományosan elfogadott és hiteles alapismereteket szabad tanítani. Természetesen mindig a gyermek korának és fejlettségének megfelelő egyszerűséggel vagy részletességgel! Sajnos, egyre nagyobb szükség van társadalmunkban a hamis, áltudományos, sőt tudományellenes hírek, nézetek és üzletek felismerésére, az ellenük való védekezésre, sőt küzdelemre is.

Erre csak természettudományosan művelt, ismereteikben és szemléletükben magabiztos állampolgárok képesek. Ezzel párhuzamosan az ismeretek társadalmi felhasználhatósága és egyéni alkalmazhatósága is szemlélet-meghatározó szempont kell legyen. A tanuló már diákként is gyakran, felnőtt állampolgárként pedig rendszeresen kerül személyét vagy a közösséget érintő döntési helyzetbe, ahol a felelős döntéshez sokoldalú felkészültségre, biztonságos tájékozódó és értékelő képességre, megbízható tudásra van szüksége. Az Akadémia kezdeményezi, hogy a tanterveket és követelményrendszereket, a közoktatási tananyagokat ennek a szempontnak a kiemelt figyelembe vételével dolgozzák át.

 

A tanított ismeretek mennyiségének és a képességek fejlesztésének arányai

Széleskörű nemzetközi tapasztalat, hogy a közoktatásban irreálisan nagy a megtanítandó-megtanulandó anyag mennyisége, s ezzel egyidejűleg elégtelenek az azok alkalmazására, a képességek fejlesztésére tett erőfeszítések, következésképpen az ilyen eredmények is. A legutóbbi elemzések és felmérések a természettudományi tárgyakról is kimutatták, hogy a tananyagok gyakran túlméretezettek, a tanulók túlterheltek, e téren nincsenek sikerélményeik és sokan érdektelennek, haszontalannak, sőt ellenszenvesnek tartják ezeket a tárgyakat.

A legkülönbözőbb elemzések támasztják alá ezeket a megállapításokat. A PISA-2000 felmérés a magyar tanulóknál az alkalmazási, ismeret-felhasználási képességekben meglepően rossz állapotot tükrözött. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar oktatáspolitika és a közvélemény egyaránt felismerje annak halaszthatatlan szükségességét, hogy nem kizárólag a tanított és csak passzív tudásként megjelenő ismeretanyag határozza meg a közoktatás eredményességét, hanem legalább ilyen fontos a tanulók kompetenciája, egyéni adottságaikra épített képességeik (ki)fejlesztése. Az ismeretek mennyisége, mélysége, gyakorlatorientáltsága és a képességek felfedezése, fejlesztése közötti egészséges arány kialakítása a közoktatás nehéz, a természettudományi tárgyakban pedig egyre sürgetőbb központi feladata.

Egyik a másik nélkül nem képzelhető el, egymást feltételezik, s ezek szoros összefüggésben vannak az egyes iskolák, iskolatípusok céljaival, funkcióival. Nem kétséges, hogy a jelenlegi tananyagok volumenét csökkenteni kell - de ez nem járhat együtt a tanítási keretek, az óraszámok csökkentésével, annál inkább a különböző képességek eredményesebb fejlesztésével. Szükségesnek tartjuk a tananyag mennyiségének újragondolását - együtt a képességfejlesztés módszereinek, eszközeinek tantárgyankénti, szakterületenkénti körültekintő kidolgozásával és elterjesztésével.

 

A természettudományos tárgyak a közoktatási tantervekben

A közoktatás tantervi rendszeréről (NAT, kerettanterv, helyi tantervek, .) folyó vitákban az Akadémia természettudománnyal foglalkozó képviselői nem kívánnak részt venni. Azt tartanák szükségesnek, hogy minél szélesebb körű megegyezés alapján hosszabb távon is stabilis rendszer alakuljon ki, amelyen belül minden tekintetben biztonsággal lehet tervezni. Azt viszont szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy a természettudományos szemlélet és ismeretek eddigiekben többszörösen is megindokolt jelentőségüknek és nélkülözhetetlenségüknek megfelelő súllyal és aránnyal jelenjenek meg a tantervi keretekben, mind a tananyagban, mind az óraszámokban, mind a számonkérési rendszerben. A hazai közoktatásban a természettudományi tantárgyak tanításának kereteinek, óraszámainak további csökkenését - a közelmúlt tendenciával ellentétben - nem tartjuk megengedhetőnek. Nem elsősorban a természettudományok, hanem a tudásalapú társadalom megteremtése és a nemzetközi versenyképesség érdekében. Az Akadémia ezért szakmai véleményt kíván mondani a közoktatás műveltségtartalmának főbb arányairól, ezen belül a természettudományos tantárgyak súlyáról.

 

A klasszikus tantárgyszerkezet és az interdiszciplinaritás (a science tantárgy)

A magyar közoktatásban a természettudományok tanításában (is), a tanárképzésben (is) a klasszikusnak nevezett tantárgyi (tudományági) rendszer (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) alakult ki és ez ma szinte teljes mértékben meghatározó. Új elemként a technika, a környezettan és az informatika jelent meg, de máig sincs pl. egészségtan, ami az egészségnevelés és -megőrzés integrált természettudományos megalapozású eszköze lehetne. A NAT-ban megfogalmazott műveltségi területek nem hoztak áttörést a hazai tantárgystruktúrában. Bár számos országban - különféle felfogásban és szerkezetben - egységes természettudományt (science) tanítanak, és a tudományokban is meghatározóak és egyre fontosabbak az interdiszciplináris megközelítések és eredmények, alapvető a szintetizáló, integráló, komplex szemlélet, a hazai közoktatásban most még nincsenek meg a feltételek egy ilyen tantárgyszerkezeti paradigmaváltásra. Indokolt viszont megvizsgálni - a hazai viszonyok figyelembe vételével - ennek lehetőségét, feltételeit, és előkísérleteket is szükséges végezni.

A jelen helyzetben a hagyományos tantárgystruktúra szemléletét, tartalmát, felépítését és kapcsolatrendszerét kell elsődlegesen megújítani. E megújulás igen fontos eleme kell legyen a tantárgyak közötti - a jelenleginél lényegesebben hatékonyabb - szervezett összehangoltság (integráció, koncentráció, tantárgyköziség, stb.). Ilyen interdiszciplináris, integrációs kezdeményezések elindítását és a meglévők koordinációját javasoljuk az oktatási tárcának azzal, hogy az Akadémia kész ezeket segíteni.

 

A természettudományos tárgyak a kétszintű érettségi rendszerében

A kétszintű érettségi számos tekintetben valódi paradigmaváltást jelent középfokú oktatásunkban.

 

A természettudományi tárgyak tanításának-tanulásának feltételrendszere

A komplex kérdéskörből csak néhány elemet kívánunk kiemelni:

S ahogy mondani szokás, utoljára, de messze nem utolsó sorban: a közoktatás kulcseleme a tanár. A jó és megbecsült tanár. A minél több Rácz tanár úr. A hazai tanárképzés - meglehetősen általános vélemény szerint - reformra szorul. Ezt kívánja meg az ún. Bologna-folyamat hazai implementálása is. Úgy véljük, a tanárképzés megújítása - többek között - az eddigi elemzések és javaslatok, az esedékes paradigmaváltás szellemében végezhető és végzendő el. A természettudományi tárgyak tanárainak képzésében nagy súlyt kell helyezni a biztos elméleti felkészültség mellett a kísérletező képességre, a tanulók gyakorlati foglalkoztatásának technikájára, a fiatalok motiválását segítő módszerek megismertetésére, a példa- és problémamegoldási eljárások alkalmazására. A tanár meghatározó szerepet játszik a tantárgyának megszerettetésében is! A tanárképzésre jelentkezők - és így a tanárok - minőségét természetesen erősen befolyásolja a tanári pálya erkölcsi és anyagi megbecsülése is. Ha a tanári pálya mai alacsony szintű presztizsén javítani tud a társadalom (és maguk a tanárok), akkor a tanítás és tanulás minősége is jelentősen javulni fog, s megalapozója lesz a tudás alapú társadalom kialakulásának.

A természettudományos tanárképzés korszerűsítése - a közoktatás megújulásával párhuzamosan - a felsőoktatás, a tanári pálya megbecsülése elsődlegesen az oktatáspolitika sürgető feladata.


A természettudományos közoktatás helyzetét elemező ad bizottság javaslatára az Akadémia hét műszaki és természettudományos osztálya azt kéri az Akadémia elnökségétől, hogy

A hét természettudományi és műszaki osztály - és természetesen az ad hoc bizottság - folyamatosan követni és tagjaik aktív részvételével segíteni fogják a természettudományos közoktatás elkerülhetetlen megújulását.

 

Addenda

Itt azokat a fontos kérdésköröket említjük meg röviden, melyek nem elsősorban vagy kizárólag a természettudományos tárgyak oktatását érintik, de természetesen azokat is érintik.